Friedhöfe

Ostfriedhof, Aachen. 09/2017

Ostfriedhof, Aachen im September 2017.

Ehrenfriedhof Aachen. 07/2017

Ehrenfriedhof Aachen im Juli 2017.

Geusenfriedhof Aug. 2017

Geusenfriedhof, Köln. August 2017

Ehrenfriedhof Aachen, 2016

Ehrenfriedhof Aachen im August 2016.

Friedhof Kirchdorf Dezember 2015

Friedhof, Hamburg-Kirchdorf im Dezember 2015.

Ehrenfriedhof Aachen, 2013

Ehrenfriedhof Aachen September 2013.